Főoldal

Fogalomtár - a használt fogalmak, rövidítések listája

Fogalom

Magyarázat

Lásd még…

Aarhusi Egyezmény

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szól. Az egyezményhez Magyarország is csatlakozott – az egyezmény a magyar jogrendben a 2001. évi LXXXI. törvényben került kihirdetésre.

PRTR Jegyzőkönyv

AM

Adatbázisunkban az adatmeghatározás módszerét jelöli. Háromféle adatot különböztetünk meg: a mért (M), számított (SZ) és becsült (B) adatot.

 

Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység

A 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról a 96/61/EC számú IPPC Irányelvből kiindulva szövegesen megnevezi az egységes környezethasználati engedély (EKHE) köteles tevékenységeket és közvetve megadja a tevékenységtípusok azonosítására szolgáló azonosítókat (IPPC (EKHE) kódokat) is. A Magyarországon definiált tevékenységi kör bővebb, mint ahogyan azt a 96/61/EC számú IPPC Irányelv tartalmazza, és a tevékenységlista számozása is némileg elétérő az európai uniós számozáshoz képest.*

IPPC (EKHE)  kód, IPPC Irányelv

EOV-koordináta

Telephelyek, objektumok pontos földrajzi helyének megadására szolgáló koordináta a Magyarországon leginkább elterjedt, államigazgatási területen kötelezően használandó Egységes Országos Vetület (EOV) koordinátarendszerében. Az EPER jelentésben a telephely földrajzi koordinátáit az EU által használt vetületi rendszerben kell megadni.

OKIR

EPER

Az Európai Szennyezőanyag Kibocsátási Regiszter (European Pollution Emission Register) angol rövidítése.

EPER Határozat

EPER Határozat

A Bizottság 2000. július 7-i, 2000/479/EC számú, az európai szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartásának végrehajtásáról szóló határozata, mely az IPPC Irányelvben definiált fő kibocsátások és a kibocsátók adatainak nyilvántartásához szükséges – a tagállamok által teljesítendő – adatszolgáltatás részletes követelményeit fekteti le.

IPPC Irányelv,
EPER nyilvántartásra kötelezett szennyezőanyag

EPER nyilvántartásra kötelezett szennyezőanyag

Az EPER Határozat I.sz. Mellékletében felsorolásra kerülnek a nyilvántartási kötelezettséggel rendelkező szennyezőanyagok. Körük eltérő a vízbe illetve a levegőbe történő kibocsátások esetében. Az EPER határozat I.sz. Mellékletében felsorolt anyagokra abban az esetben kell kötelezően jelentést tenni, ha azok kibocsátási értéke nagyobb egy meghatározott, a melléklethez csatolt táblázatban található küszöbértéknél.

EPER Határozat

EPER telephely

Azon telephelyekre használt megjelölés, melyek egy vagy több anyag kibocsátását tekintve túllépik az EPER jelentési küszöbértéket.

EPER nyilvántartásra kötelezett szennyezőanyag, Küszöbérték

E-PRTR

Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás (European Pollutant Release and Transfer Register) angol rövidítése

E-PRTR rendelet

E-PRTR rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK számú rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és az IPPC irányelv (96/61/EK) módosításáról. Az E-PRTR adatszolgáltatás hasonló elvekre épül, mint az EPER, de túlmutat rajta azáltal, hogy a jelentéstétel több szennyező anyagra és több, nem csak IPPC tevékenységre, valamint a földtani közegbe kiterjedő kibocsátásokra, a diffúz forrásokból eredő kibocsátásokra és a telephelyről történő (hulladék és szennyvíz) elszállításokra is kiterjed.

EPER Határozat

EU IPPC tevékenységkód

Az IPPC tevékenységek típusának megjelölésére szolgáló, az EPER jelentésre kidogozott metodikának megfelelően kialakított (betűkből, számokból és pont írásjelekből álló) azonosító. (Az EPER jelentés elkészítéséhez mellékelt dokumentumokban „Annex I Activity” néven szerepel. Az IPPC tevékenységek részletes listája a Kódjegyzékek menüpont alatt tekinthető meg.)

IPPC tevékenység

Főtevékenység

Az adatszolgáltató (vagy esetileg az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség) által megjelölt azon egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység, amely a telephelyen folytatott fő gazdasági és/vagy környezetszennyező tevékenység. (A fő gazdasági tevékenységet a NACE kód írja le)

NACE-kód, Másodlagos tevékenység

IPPC

Az Integrált Szennyezés-Megelőzés és Csökkentés (Integrated Pollution Prevention and Control) angol rövidítése.

IPPC Irányelv

IPPC Irányelv

Az Európai Unió 96/61/EC számú irányelve.

IPPC (EKHE) kód, EU IPPC
tevékenységkód
, IPPC tevékenység

IPPC (EKHE) kód

Az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység típusának megjelölésére szolgáló, országunkban használt azonosító, a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendeletben hivatkozottakkal megegyezően. A magyar szabályozás szerinti IPPC-tevékenységlista bizonyos esetekben részletesebb, mint az EU szerinti (a két kódlista összehasonlításához a Kódjegyzékek menüpont alatti listát érdemes tanulmányozni).*

Egységes környezethasználati engedély köteles
tevékenység
, IPPC tevékenység

IPPC tevékenység

Az Európai Unió 96/61/EC számú IPPC Irányelvének I. Mellékletében felsorolt tevékenység, mely levegőbe, vízbe és talajba történő, környezetet terhelő kibocsátásokat eredményezhet. Ezeket a tevékenységeket – más bontásban – az EPER Határozat A3 melléklete is felsorolja. (Az IPPC tevékenységek részletes listája a Kódjegyzékek menüpont alatt tekinthető meg.)

IPPC, IPPC
Irányelv
, IPPC-
köteles (jelentésköteles) tevékenység
, EU IPPC tevékenységkód

IPPC-köteles (jelentésköteles) tevékenység

Amennyiben egy üzemeltető egy telephelyen több azonos tevékenységet is végez, akkor az azonos tevékenységek összes kapacitását kell figyelembe venni annak eldöntéséhez, hogy a telephely IPPC/EKHE köteles-e vagy sem.

IPPC, IPPC
Irányelv
, IPPC
tevékenység

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (KTVF)

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium alá tartozó, a környezetvédelmi feladatok területi ellátását biztosító területi szerv, melynek illetékességi területét országon belül a 183/2003. (XI. 05.) Korm. rendelet** határozza meg. Az egységes környezethasználati engedély kiadása a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek feladata mindenkori illetékességi területüknek megfelelően.

EPER

Küszöbérték

Adott mértékegységben meghatározott anyagmennyiség, mely fölötti kibocsátás esetén a telephelyeknek adatot kell szolgáltatniuk a kibocsátott szennyezőanyagok teljes mennyiségéről az EPER-be.

 

Másodlagos tevékenység

Valamely gazdálkodó által adott telephelyen végzett, egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység, mely nem a telephely főtevékenysége.

Főtevékenység

Megye

A közigazgatásban meglévő, a települések fölött kialakított irányítási szint, és ennek megfelelően a gazdasági és/vagy területi tervezésnél is használatos kategória, melyet területileg a hozzá tartozó települések határoznak meg. (Magyarország megyéit és azonosítóikat a Kódjegyzékek menüben soroljuk fel.)

 

NACE-kód

A tevékenységek környezetvédelmi szempontú besorolása mellett további lényeges előírás a tevékenységek gazdasági szempontból történő azonosítása, és egy főtevékenység kijelölése. A fő tevékenységhez ennek megfelelően egy NACE-kódot kell rendelni, amit az Európai Unióban használatos ún. „gazdasági tevékenységek nemzeti osztályozási rendszere” (National Classification of Economic Activities) határoz meg. A nemzetközi NACE statisztikai osztályozási rendszer magyar megfelelője a Központi Statisztikai Hivatal által kialakított és kötelezően használt TEÁOR, vagyis a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere. A TEÁOR esetileg a magyar specialitások figyelembe vételével részletesebb, mint a NACE.

IPPC tevékenység,
Főtevékenység, TEÁOR kód

NOSE-P kód

A tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az Eurostat szennyezőforrás-osztályozási rendszere (NOmenclature for Sources of Emissions) szerint meghatározott NOSE-P eljáráskódokat. Valamennyi tevékenységet így egy IPPC (EKHE) kódból és egy NOSE-P kódból álló kódpár azonosít. (A lehetséges kódpárok listája a Kódjegyzékek menüpont alatt található meg.)

IPPC Irányelv,
IPPC tevékenység,
IPPC (EKHE) kód

OKIR

Az „Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer” rövidítése. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII Törvény 49. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi miniszter a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérésére, igénybevételi és terhelési adatainak gyűjtésére, feldolgozására és nyilvántartására Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert (OKIR) létesít és működtet. Ugyanezen törvény 64. § (1) bekezdése szerint az OKIR működtetésével kapcsolatos adatkezelési, valamint tájékoztatási feladatok a környezetvédelmi igazgatás szerves részét kell, hogy képezzék, illetve a törvény különböző tájékoztatási kötelezettségeket fogalmaz meg a környezethasználók és a környezetvédelmi feladatokat ellátó önkormányzati és állami szervek, valamint a nyilvánosság számára.

 

PRTR

A Szennyezőanyag-Kibocsátási és Transzfer Regiszter (Pollutant Release and Transfer Register) angol rövidítése.

PRTR Jegyzőkönyv

PRTR Jegyzőkönyv

Az Aarhusi Egyezményben definiált szennyezés-nyilvántartás részleteit a 2003. május 21-23. között Kijevben megrendezett környezetvédelmi miniszteri konferencián elfogadott PRTR Jegyzőkönyv határozza meg. A jegyzőkönyvet Magyarország is aláírta.

Aarhusi Egyezmény

Régió (gazdasági régió)

Gazdasági és/vagy területi tervezésnél egyaránt használatos kategória. Az egyes régiókat meghatározott megyék és értelemszerűen ezek települései alkotják. (A régiók és kódjaik listája a Kódjegyzékek menüpont alatt tekinthető meg.)

Megye

TEÁOR kód

TEÁOR, vagyis a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere. A nemzetközi NACE-vel összhangban a Központi Statisztikai Hivatal által kialakított és kötelező használatra elrendelt, a gazdálkodók gazdasági tevékenységek szerinti osztályozására szolgáló magyar besorolási rendszer. A TEÁOR esetileg a magyar specialitások figyelembe vételével részletesebb, mint a NACE.

NACE-kód

Üzem

Azonos telephelyen egy vagy több létesítményt magába foglaló ipari komplexum, ahol azonos üzemeltető által végzett egy vagy több, A1 mellékletben szereplő tevékenység folyik.

IPPC tevékenység

Telephely

Az üzem földrajzi helye.

Üzem

*2005. január 1-től a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet hatályon kívül helyezte az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól szóló 193/2001. (X.19.) Kormányrendeletet. Tekintettel azonban arra, hogy az EPER-II. jelentés a 2004. év adatairól készült, erre az időszakra a 193/2001. Korm. rend. előírásai vonatkoznak.
 
**2006. január 1-től fenti jogszabályt hatályon kívül helyezte a 276/2005. (XII.20.) Kormányrendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről; s ezt a rendeletet 2006. szeptember 1-től a 182/2006. (VIII.28.) Kormányrendelet módosította. Tekintettel arra, hogy az EPER-II. jelentés a 2004. év adatairól készült, akkor a táblázatban említett jogszabály volt hatályos.

E-mail a webmesternek.